ก่อนลงมือทำธุรกิจ

ส่วนที่สองได้กล่าวถึงแนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะลงทุน ซึ่งก็ได้ให้วิธีคิดอยู่หลายวิธีตั้งแต่มีความสนใจในสิ่งที่ตนชอบ ธุรกิจนั้นสามารถสนองความต้องการของตลาด ธุรกิจนั้นเอื้อกับวัฏจักรของธุรกิจ หรือท่านอาจมีความชำนาญเฉพาะด้านบางอย่าง จะเป็นตัวช่วยเสริมในการเลือกการลงทุน มีหลายคนที่มองเห็นศักยภาพธุรกิจบางอย่างแล้ว ได้ความคิดที่ไม่ต้องตั้งต้นจากศูนย์ โดยใช้วิธีการต่อยอดธุรกิจบางธุรกิจก็สามารถเลือกธุรกิจใหม่ได้ หรืออาจพิจารณาดูจากบางธุรกิจที่เราสมารถรับช่วงบางส่วนของธุรกิจนั้นมาทำการผลิตได้ นอกจากนั้นก็ให้ข้อคิดเพิ่มเติมี่จะไปค้นหาธุรกิจที่จะลงทุนจากแหล่งต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *