การตั้งค่าใช้จ่ายของเงินทุนหมุนเวียน

  1. ค่าวัตถุดิบ มูลค่าเท่าไร/ปี
  2. ค่าวัสดุประกอบการผลิต (กรณีมีวัตถุดิบย่อย) / ปี
  3. ค่าบรรจุหีบห่อ / ปี
  4. หมวดเงินเดือนของสำนักงาน / เเรงงาน คิดต่อปี
  5. ค่าสาธารณูปโภค

-ค่าน้ำประปา / ปี

-ค่าไฟฟ้า / ปี

-ค่าโทรศัพท์ / ปี

6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง / ปี

7.ค่าน้ำมันหล่อลื่น / ปี

8.ค่าพลังงาน เเก๊ส , น้ำมันเตา / ปี

9.ค่าซ่อมบำรุงรักษา ทรัพสินต่างๆ คิดตามรายการทรัพย์สินถาวร / ปี

10.ค่าเครื่องเขียนเเบบพิมพ์ที่ใช้ในสำนักงานเเละโรงงาน / ปี

11.ค่าเบี้ยประกันภัย / ปี

12.ค่าสวัสดิการพนักงาน / ปี

13.โบนัส / ปี

14.ค่าเลี้ยงรับรอง / ปี

15.รายได้จากการขายสินค้าทั้งปี

16.เเละอื่น ๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *