การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ก่อนที่จะลงมีดำเนินธุรกิจจะเห็นว่าจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การขอจดทะเบียบจากกระทรวงพาณิชย์ ตั้งธุรกิจเป็นนิติบุคคลในรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับที่จะเลือกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือไม่จำกัด หรือตั้งเป็นบริษัท หรือเป็นของตนเองคนเดียว ซึ่งไม่มีผู้ร่วมลงทุนซึ่งก็แล้วแต่จะเลือกพิจารณาดู มีข้อดี ข้อเสีแตกต่างกันไป

เมื่อขอตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็ต้องไปขอจดทะเบียบเสียภาษี แต่ถ้าจะขอตั้งโรงงานทำการผลิตต้องขออนุญาตสร้างอาคาร และขออนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งท่านคิดว่าเท่านี้คงจะเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดกังวลเรื่องอื่นอีก แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ การทำธุรกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับคน คือต้องมีพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน

ก่อนที่จะนำไปทำเป็นคู่มือของพนักงาน เพื่อจะได้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กฎหมาย ดังนี้

1.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.กฎหมายเงินทดแทน

3.กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

4.กฎหมายประกันสังคม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *