ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงาน คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรของเรา เป็นผู้ที่จำทำให้เราสามารถทำในสิ่งที่ปรารถนาได้สำเร็จ เป็นสิ่งมีค่า เป็นต้นทุนเป็นปัจจัยในการผลิตหากจะเปรียบได้กับร่างกายของเราทุกส่วนผู้ประกอบการเป็นความคิดเป็นจิตใจ พนักงานคือร่างกายที่คอยปฏิบัติตามคำสั่ง และ ถ้าหากทุกส่วนของร่างกายมีความแข็งแรงก็ยิ่งจะทำให้สิ่งที่เราคิดถูกกระทำออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย การที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงจะต้องมีการทำนุบำรุงรักษา เช่นเดียวกับกิจการของเราถ้าหากอยากให้กิจการเจริญก้าวหน้า ก็จะต้องคอยทำนุบำรุงพนักงานของเราให้ดีมีประสิทธิภาพ คือ

ให้ความรู้ในงาน มีการอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา และประสบการณ์มีความเข้าใจในงานเพื่อเพิ่มทักษะ และควรให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในงาน และเรื่องอื่น ๆ ตามความจำเป็น

ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเคารพสิทธิส่วนบุคคล

มีความยุติธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ฟังเหตุผลจากพนักงาน ให้โอกาสและความเสมอภาพ รวมถึงการให้ค่าจ้าง และสวัสดิการตามความเหมาะสม เป็นธรรมไม่เอาเปรียบ ให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยต่าง ๆ กับพนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *