เรื่องบริการวิเคราะห์ทดสอบ มีหน่วยงานใดบ้างที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ?

มีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องนี้ ได้แก่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถาบันอิสระเฉพาะทาง(ในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมประมง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(งท.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *